Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2022 r. Witamy w Polityce prywatności dla witryny internetowej badania MIS51ON („Witryna internetowa”).

Firma Elligo Health Research („Elligo”, „my” lub „nas”) pomaga organizacji prowadzącej badania kliniczne na zlecenie (CRO) o nazwie PPD („PPD”) w świadczeniu określonych usług, takich jak reklamowanie badania, rekrutacja do badania i hosting witryny internetowej badania MIS51ON („Usługi”) w imieniu Sponsora badania MIS51ON, firmy Sarepta Therapeutics, Inc. („Sarepta”). Firma Sarepta Therapeutics jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby badania MIS51ON.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników podczas odwiedzania przez nich naszej witryny internetowej badania MIS51ON („Witryna internetowa”) i informuje o prawach użytkowników do prywatności w odniesieniu do ich danych osobowych. Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację tożsamości użytkowników.

Podsumowanie niniejszej polityki zapewni szybki i jasny ogląd naszych praktyk. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się z całą polityką.

Podsumowanie tej politykiZastosowanie niniejszej polityki – niniejsza polityka ma zastosowanie w przypadku Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, które gromadzimy w Witrynie internetowej, w tym za pomocą formularzy w Witrynie internetowej; korespondencji elektronicznej pomiędzy użytkownikiem a Witryną internetową. Możemy zmienić, zaktualizować albo w inny sposób zmodyfikować niniejszą politykę na podstawie odpowiedniego powiadomienia, co szczegółowo opisano w części Zastosowanie niniejszej polityki. Więcej informacji.

Gromadzone przez nas Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości – Gromadzimy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, takie jak imię i nazwisko użytkownika, wiek, dane kontaktowe i określone informacje zdrowotne/medyczne. Więcej informacji.

W jaki sposób gromadzimy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości dotyczące użytkownika – gromadzimy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości dotyczące użytkownika, które użytkownik podaje podczas korzystania z naszych Usług. Gromadzimy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości dotyczące korzystania z Witryny internetowej za pomocą usług analitycznych i usług oraz plików cookie automatyzacji marketingu stron trzecich. Więcej informacji.

W jaki sposób wykorzystujemy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości? – będziemy wykorzystywać Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości dotyczące użytkownika wyłącznie w celach wspomnianych w niniejszej polityce, między innymi w celu ulepszania naszych Usług, kontaktowania się z użytkownikiem, prowadzenia badań i kwalifikacji do badań, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zapobiegania oszustwom. Więcej informacji

Przesyłanie informacji pozwalających na ustalenie tożsamości poza granice państwa – będziemy przechowywać i przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych w ramach usług chmurowych. Dopilnujemy, aby nasi dostawcy usług hostingu danych zapewnili odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności. Więcej informacji.

Udostępnianie Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości innym osobom – Będziemy udostępniać informacje umożliwiające ustalenie tożsamości dotyczące użytkownika naszym usługodawcom, z zastrzeżeniem że usługodawcy ci zobowiążą się do przetwarzania tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie informacji; Będziemy przekazywać informacje w ramach transakcji korporacyjnych; i będziemy udostępniać informacje w celu przeprowadzenia badań i kwalifikacji do badań.Więcej informacji.

Mechanizmy kontroli i wybory użytkownika – użytkownik może zrezygnować z: (a) przekazywania danych stronom trzecim, które nie zostały wspomniane w niniejszej polityce; (b) przetwarzania Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości dotyczących użytkownika w celach innych niż te wspomniane w niniejszej polityce. Nasza Usługa nie reaguje na sygnały „Nie śledź” („DNT”). Więcej informacji.

Bezpieczeństwo i integralność danych– Wdrażamy systemy, aplikacje i procedury w celu zabezpieczenia Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika i zminimalizowania ryzyka nieupoważnionego dostępu, ujawnienia i modyfikacji. Więcej informacji.

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika – przechowujemy dane w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z prawa i w celu świadczenia Usług, co wyjaśniono dokładniej w części niniejszej polityki dotyczącej zachowywania danych. Więcej informacji

Dane osobowe dzieci – Większość usług dostępnych w tej Witrynie internetowej jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Każda osoba chcąca dowiedzieć się o naszych usługach musi mieć ukończone 18 lat. Nie będziemy świadomie gromadzić, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych osób nieletnich poniżej 18. roku życia bez wcześniejszego uzyskania zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską w drodze bezpośredniego kontaktu pozainternetowego.  Więcej informacji.

Prawa użytkownika na terenie UE i Wielkiej Brytanii – Użytkownikom będącym mieszkańcami UE albo Wielkiej Brytanii przysługują określone prawa dotyczące przetwarzania przez nas Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości dotyczących użytkownika, jak określono dalej w części niniejszej polityki dotyczącej Praw użytkownika na terenie UE i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentówInformacje dla klientów w Kalifornii – użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii przysługują określone prawa do ochrony prywatności. Więcej informacji.

Uzyskiwanie dostępu do Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości dotyczących użytkownika i ich poprawianie – Użytkownik w dowolnym momencie może zażądać dostępu do przekazanych nam Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości, ich poprawienia albo usunięcia. Więcej informacji.

Dane kontaktowe – aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z nami pod adresem e-mail: privacy@elligodirect.com, telefonicznie pod numerem: 857-496-0054 albo pod adresem korespondencyjnym: Elligo Health Research, do wiadomości: Privacy Officer/DPO, 108 Myrtle Street, Suite 201, Quincy, MA 02171 Więcej informacji.

Zastosowanie niniejszej polityki

Ta polityka nie odnosi się do informacji, które zostały zgromadzone:

 • przez nas, w trybie offline lub za pomocą innych środków, w tym do informacji zgromadzonych za pośrednictwem innych środków elektronicznych lub innych witryn internetowych określonych przez nas lub osobę trzecią albo
 • firmę PPD lub Sarepta. W przypadku, gdy dane użytkownika zostały zebrane bezpośrednio przez firmę PPD i/lub Sarepta lub zostały im przez nas przekazane w celu oceny udziału użytkownika w badaniu, zastosowanie będzie miała Informacja o ochronie prywatności dotycząca badania MIS51ON, która zostanie dostarczona oddzielnie.

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TAKŻE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA Elligo Health Research BĘDZIE OKRESOWO ZMIENIAĆ, MODYFIKOWAĆ, DODAWAĆ ALBO USUWAĆ LUB W INNY SPOSÓB AKTUALIZOWAĆ NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, PRZY CZYM INFORMACJA O ZMIANACH ZOSTANIE PRZEKAZANA UŻYTKOWNIKOWI POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PRZEZ NIEGO OSTATNI ADRES E-MAIL ALBO DROGĄ PUBLIKACJI W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Jeśli zmiany będą się wiązały z niewielkimi konsekwencjami dla użytkownika, o ile w ogóle, zmiany te wejdą w życie po 7 dniach od momentu poinformowania użytkownika. Istotne zmiany wejdą w życie 30 dni po pierwszym opublikowaniu lub wysłaniu powiadomienia. W przypadku konieczności dostosowania polityki do nowych wymogów prawnych nowa polityka zacznie obowiązywać natychmiast lub zgodnie z wymogami prawa.

Jeśli nowa polityka będzie znacząco ograniczać ochronę prywatności w porównaniu do wcześniej gwarantowanego zakresu, użytkownik ma prawo nie zaakceptować jej zasad i zaprzestać korzystania z Usług, zanim nowa polityka wejdzie w życie. Dalsze korzystanie z Witryny internetowej po wejściu w życie nowej polityki oznacza, że użytkownik akceptuje nową politykę.

Gromadzone przez nas Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, przekazujemy oraz w inny sposób przetwarzamy różne kategorie danych osobowych na temat użytkownika, jak określono poniżej. Firma Sarepta Therapeutics nie będzie jednak miała dostępu do imienia i nazwiska użytkownika ani innych informacji umożliwiających bezpośrednie ustalenie jego tożsamości, w tym danych kontaktowych użytkownika. Zamiast tego użytkownik będzie identyfikowany wyłącznie za pomocą unikalnego numeru (kodu). Tylko ośrodek badawczy i upoważniony personel będą w stanie powiązać ten kod z imieniem i nazwiskiem użytkownika..

 

 • Dane osobowe obejmują imię i nazwisko oraz adres protokołu wewnętrznego (IP).
 • Dane kontaktowe zawierają kod pocztowy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane demograficzne obejmują wiek, datę urodzenia i płeć.
 • Dane dotyczące aktywności w Internecie oraz inne elektroniczne dane dotyczące aktywności obejmują dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do naszej Strony internetowej oraz sposób korzystania z naszej Strony internetowej. Więcej informacji na temat sposobu kontrolowania gromadzenia tych danych można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Szczególne kategorie danych:  Informacje dotyczące stanu zdrowia.
 • „Informacje zbiorcze”, czyli informacje, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika w sposób bezpośredni ani też pośredni, i które w sensowny sposób nie mogłyby posłużyć do jej ustalenia.

W jaki sposób gromadzimy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości dotyczące użytkownika?

Gromadzimy informacje w następujący sposób:

 • Korzystanie z Usług: zbieramy dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje, gdy:
  • wypełnia formularz wstępnego badania przesiewowego w naszej Witrynie internetowej, tj. w celu rozważenia jego kandydatury do udziału w badaniu. Dane osobowe są zabezpieczone i przechowywane na portalu hostowanym przez nas.  Ośrodki badawcze będą w bezpieczny sposób uzyskiwać dostęp do tych danych osobowych, aby umożliwić im kontakt z potencjalnymi uczestnikami w celu dalszego określenia zainteresowań i kwalifikacji do tego badania;
  • poprosi nas o przekazanie informacji; lub
  • wchodzi w jakąkolwiek inną interakcję z nami albo z Usługami.
 • Analityka internetowa i automatyzacja marketingu: korzystamy z narzędzi analitycznych stron trzecich w celu lepszego poznania, kto i w jaki sposób korzysta z Usług oraz w celu określenia, jak można udoskonalić efektywność i zawartość Usług. Korzystamy również z narzędzi do automatyzacji marketingu należących do stron trzecich w celu zoptymalizowania naszych działań marketingowych.

Praktyki prywatności takich firm będących stronami trzecimi podlegają ich własnym politykom prywatności. Te polityki są dostępne na stronie: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Od czasu do czasu będziemy zmieniać naszych dostawców usług analitycznych i marketingowych i przy każdej aktualizacji tej polityki będziemy przekazywać dodatkowe informacje na temat omawianych usług.

Dostawcy tych usług korzystają z plików cookie, znaczników pikselowych lub innych technologii do gromadzenia i przechowywania Informacji, takich jak godzina wejścia na stronę, odwiedzone strony, czas spędzony na każdej stronie Witryny internetowej, dane identyfikujące urządzenie, typ używanego systemu operacyjnego oraz inne ewentualnie odwiedzane witryny internetowe.

 

 • Mogą oni łączyć informacje gromadzone na podstawie interakcji użytkownika z Usługami z danymi osobowymi zbieranymi z innych źródeł. Nie łączymy informacji zgromadzonych za pomocą usług analitycznych z danymi osobowymi użytkownika.  Usługi analityki internetowej i automatyzacji marketingowej można zablokować tak, by nie rozpoznawały użytkownika podczas kolejnej wizyty w naszej Witrynie internetowej poprzez dezaktywację plików cookie stron trzecich w swojej przeglądarce internetowej lub za pomocą banera plików cookie.
 • Formularze online: zgromadzone przez nas dane osobowe użytkownika są zabezpieczone w naszej bazie danych i przechowywane na portalach dla ośrodków w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do potencjalnych uczestników i kontaktu z nimi umożliwiającego sprawdzenie kwalifikowalności do tego badania.
 • Pliki cookie Strony internetowej: my oraz nasi dostawcy usług analityki internetowej i automatyzacji marketingowej gromadzimy informacje na temat użytkownika za jego zgodą. Informacje te mogą dotyczyć adresu protokołu internetowego (IP) używanego przez urządzenie użytkownika, godziny oraz długości czasu pozostawania w Witrynie internetowej, stron przeglądanych w naszej Witrynie internetowej oraz strony odwiedzonej bezpośrednio przed otwarciem naszej strony. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu pomiaru aktywności w Witrynie internetowej i opracowywania sposobów na udoskonalenie naszej Witryny internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką w zakresie plików cookie i podobnych Technologii śledzenia.
 • Rozmowa telefoniczna i wiadomość SMS: członek personelu może skontaktować się z użytkownikiem, aby odpowiedzieć na jego zapytanie. Podając za pośrednictwem Usług swój numer telefonu i/lub adres e-mail, użytkownik wyraża zgodę na kontakt.

Tryb bez śledzenia

Sygnał „Nie śledź” („DNT”) to opcja w ustawieniach prywatności, którą użytkownicy mogą wybrać w niektórych przeglądarkach internetowych i tym samym zrezygnować z funkcji śledzenia w witrynach internetowych i w serwisach internetowych. Nasze Usługi nie reagują na sygnały DNT.

W jaki sposób wykorzystujemy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości?

Firma Elligo Health Research traktuje prywatność użytkownika z pełną powagą i będzie wykorzystywać jego dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub w przypadku, gdy istnieje taki wymóg prawny. Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne i w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Wszelkie przetwarzanie danych osobowych, które nie jest zgodne z niżej przedstawionymi przepisami wynika ze zgody użytkownika.
 • Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Nasze uzasadnione interesy, które, naszym zdaniem, uwzględniają podstawowe prawa i swobody użytkownika, i służą następującym celom:
  • komunikowanie się z użytkownikiem, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, w ramach którego użytkownik korzysta z naszych Usług albo nawiązuje z nami kontakt za pośrednictwem Witryny internetowej bądź innych zasobów cyfrowych;
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa;
  • działania w zakresie wsparcia, relacji z klientami i usługami oraz Witryną internetową;
  • usprawnianie i polepszanie zadowolenia użytkownika przy korzystaniu z Usług i Witryny internetowej;
  • wykrywanie oszustw i niewłaściwego korzystania z Usług i Witryny internetowej.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji lub materiałów marketingowych, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie i poprosić o usunięcie swojego adresu e-mail z naszych list mailingowych albo zrezygnować z subskrypcji naszych biuletynów, kierując rezygnację na adres: privacy@elligodirect.com.

Przesyłanie informacji poza granice terytorium

Będziemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w Stanach Zjednoczonych, na naszych stronach usługowych zamieszczonych w chmurze. Od czasu do czasu będziemy podejmować decyzje operacyjne, które będą miały wpływ na strony internetowe, na których przechowujemy Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi dostawcy usług hostingowych zapewniali odpowiedni poziom poufności i bezpieczeństwa.

Jeśli użytkownik zamieszkuje w jurysdykcji, w której przekazywanie danych osobowych do innej jurysdykcji wymaga zgody, wyraża on jednoznaczną zgodę na takie przekazywanie.

W zakresie niezbędnym na mocy przepisów i regulacji UE i Wielkiej Brytanii dotyczących prywatności wdrożymy dodatkowe instrumenty dalszego przekazywania danych, takie jak Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi / między podmiotami przetwarzającymi.

Udostępnianie Informacji umożliwiających ustalenie tożsamości innym osobom

Informacje użytkownika będą udostępniane w następujących sytuacjach:

 • w przypadku zawierania umowy lub nawiązania współpracy ze stroną trzecią w celu świadczenia usług w naszym imieniu, w tym także tworzenia i utrzymywania dostępności tych Usług. od wszystkich stron trzecich wymagamy, aby przetwarzały dane użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi ustawami o ochronie danych;
 • w przypadku udostępniania danych osobowych użytkownika oraz ośrodkom badawczym na potrzeby procesu kwalifikacji do badania.
 • w przypadku udostępniania Danych osobowych stronom trzecim w związku ze sprzedażą naszej firmy (w tym w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości lub istotnej części naszych aktywów, zmian w zakresie zarządzania firmą, niewypłacalności lub w związku z postępowaniem upadłościowym);
 • ponadto udostępniamy Informacje zbiorcze stronom trzecim, z tym że w takiej sytuacji stosujemy standardowe środki branżowe oraz odpowiednie wytyczne prawne i techniczne, aby nie dopuścić do możliwości zidentyfikowania tożsamości użytkownika.

Możliwość wyboru i kontrola nad danymi

Użytkownik ma możliwość wyboru i korzystania z pewnych środków kontroli w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania jego danych, w tym ma prawo do zażądania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika, które możemy skorygować, jeśli okażą się niezgodne z prawdą, niekompletne lub nieaktualne, albo do ich usunięcia.

W każdej chwili użytkownik może skorzystać z następujących opcji rezygnacji:

 • sprzeciwić się przekazywaniu swoich danych osobowych stronom trzecim innym niż strony trzecie pomagające nam wykonywać zadania opisane w niniejszej polityce, lub
 • sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych w celu, który jest znacząco różny od celów, dla których pierwotnie zebraliśmy takie informacje na podstawie niniejszej Polityki prywatności, albo od celów, które użytkownik zaakceptował na późniejszym etapie.

Po złożeniu przez użytkownika wniosku o rezygnację, będziemy mogli w każdej chwili usunąć jego dane osobowe albo pozbawić je elementów identyfikujących i poprosić użytkownika o przerwanie korzystania z Witryny internetowej.

Po zakończeniu lub wygaśnięciu Usług, przestaniemy gromadzić dane osobowe pochodzące od użytkownika albo dotyczące jego osoby. Niemniej jednak będziemy przechowywać i nadal wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkownika zgodnie z zasadami zachowywania danych zamieszczonymi w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik może egzekwować prawo do możliwości wyboru i korzystania ze środków kontroli albo poprosić o dostęp do swoich danych osobowych poprzez zmianę ustawień na swoim profilu lub kontakt z nami, pisząc na adres: privacy@elligodirect.com bądź też postępując zgodnie z instrukcjami przekazanymi w wiadomości wysłanej do użytkownika.

Będziemy musieli poprosić użytkownika o podanie pewnych danych uwierzytelniających, aby upewnić się, że jest osobą, za która się podaje, i w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo podejmiemy w dobrej wierze wszelkie wysiłki aby zlokalizować dane osobowe, o dostęp do których wnioskuje użytkownik.

Możemy usunąć dane osobowe użytkownika poprzez pozbawienie ich wszelkich elementów identyfikujących i tym samym przekształcić Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika w dane zanonimizowane.

Należy pamiętać, że w przypadku braku zgody na zbieranie danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć użytkownikowi określonych usług, a niektóre z naszych usług mogą nie uwzględniać interesów i preferencji użytkownika. W przypadku pytań dotyczących konkretnych przechowywanych bądź przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem privacy@elligodirect.com.

Bezpieczeństwo i integralność danych

Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych użytkownika mają dla nas duże znaczenie.

Wdrożyliśmy techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem i modyfikacją, w tym: SSL, TLS, szyfrowanie, pseudonimizacja, ograniczenie dostępu, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zapory sieciowe i zabezpieczenie antywirusowe / przeciwko szkodliwemu oprogramowaniu.

Od czasu do czasu sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa w celu rozważenia zastosowania odpowiednich nowych metod i rozwiązań technologicznych. Należy jednak pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań, żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne i nie stanowią całkowicie szczelnej bariery, zatem nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Usługi będą odporne na jakiekolwiek niewłaściwe działania, błędy systemu, niezgodne z prawem przechwycenie lub dostęp, lub inne rodzaje nadużyć i niewłaściwych zastosowań. 

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika zależy również od niego samego. 

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

Firma Elligo Health Research przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu spełnienia naszych obowiązków wynikających z prawa, przy czym, żeby je spełnić, stosujemy się do rygorystycznych polityk kontroli i zachowywania danych.

W każdym przypadku przez cały okres wykorzystywania danych osobowych użytkownika na potrzeby świadczenia naszych Usług, będziemy przechowywać informacje dotyczące użytkownika, chyba że prawo będzie wymagało od nas ich usunięcia lub zdecydujemy się je usunąć zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika w jakimkolwiek uzasadnionym celu biznesowym innym niż świadczenie Usług, dołożymy starań, aby ograniczyć dostęp do takich informacji i ograniczyć czas ich zachowania do minimum.

Dane zbiorcze pozbawione elementów identyfikujących będziemy przechowywać przez czas nieograniczony, a kiedy nie będziemy już musieli przetwarzać tych informacji – usuniemy bądź zanonimizujemy, na tyle, na ile będzie to uzasadnione, informacje potencjalnie umożliwiające ustalenie tożsamości.

Dane osobowe dzieci

Większość usług dostępnych w tej Witrynie internetowej jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat. Każda osoba chcąca dowiedzieć się o naszych usługach musi mieć ukończone 18 lat. 

Nie będziemy świadomie gromadzić, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych osób nieletnich poniżej 18. roku życia bez wcześniejszego uzyskania zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską w drodze bezpośredniego kontaktu pozainternetowego. 

Przekażemy rodzicowi lub opiekunowi powiadomienie o konkretnych rodzajach danych osobowych gromadzonych od osoby nieletniej oraz uszanujemy ewentualną decyzję o sprzeciwieniu się dalszemu gromadzeniu, wykorzystywaniu i przechowywaniu takich informacji.

Przestrzegamy przepisów mających na celu ochronę dzieci. Jeśli dowiemy się, że nieświadomie gromadzimy dane osobowe pochodzące od osób poniżej 13. roku życia, podejmiemy komercyjnie zasadne wysiłki w celu usunięcia takich informacji z naszej bazy danych.

Rodzice bądź opiekunowie niepełnoletnich dzieci, które przekazały nam swoje dane osobowe, mogą się z nami skontaktować w celu złożenia prośby o usunięcie takich danych, pisząc na adres: privacy@elligodirect.com.

Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na następujących podstawach prawnych:

 • Wszelkie przetwarzanie danych osobowych, które nie jest zgodne z niżej przedstawionymi przepisami wynika ze zgody użytkownika.
 • Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika i innych osób.
 • Nasze uzasadnione interesy, które, naszym zdaniem, uwzględniają podstawowe prawa i swobody użytkownika, i służą następującym celom:
  • komunikowanie się z użytkownikiem, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego, w ramach którego użytkownik korzysta z naszych Usług albo nawiązuje z nami kontakt za pośrednictwem Witryny internetowej bądź innych zasobów cyfrowych;
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa;
  • działania w zakresie wsparcia, relacji z klientami i usługami oraz Witryną internetową;
  • usprawnianie i polepszanie zadowolenia użytkownika przy korzystaniu z Usług i Witryny internetowej;
  • wykrywanie oszustw i niewłaściwego korzystania z Usług i Witryny internetowej.

Użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich swoich danych osobowych, które przetwarza firma Elligo Health Research oraz do żądania informacji dotyczących:

 • tego, jakie dane osobowe przechowujemy na temat użytkownika;
 • celów przetwarzania;
 • kategorii gromadzonych danych osobowych;
 • odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane/zostaną ujawnione;
 • tego, jak długo zamierzamy przechowywać dane osobowe użytkownika;
 • źródła danych, w przypadku pozyskania danych użytkownika ze źródła pośredniego.

Jeśli użytkownik uzna, że przechowywane na jego temat dane są niekompletne lub niezgodne z prawdą, ma prawo poprosić nas o poprawienie i/lub uzupełnienie tych informacji. Postaramy się jak najszybciej podjąć takie działania, chyba że istnieje uzasadniony powód, dla którego nie jest to możliwe, o czym poinformujemy użytkownika.

Użytkownik ma również prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania (w stosownych przypadkach) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych; a także wyrazić sprzeciw wobec wszelkich bezpośrednich działań marketingowych (dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie „Możliwość wyboru i kontrola nad danym” w niniejszej Polityce prywatności).

W stosownych przypadkach użytkownik ma prawo do przenoszenia danych i prawo do uzyskania informacji o zastosowaniu przez nas zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad danymi osobowymi w miejscu swojego stałego zamieszkania, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia zasad RODO.

Mieszkańcy UE

Firma Elligo Health Research wyznaczyła firmę EU Business Partners na swojego przedstawiciela na terenie UE w celu zastosowania się do artykułu 27 RODO. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych użytkownika może on skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem na terenie UE, a także z firmą Elligo Health Research. Dane kontaktowe są następujące:

EU Business Partners
10 Ashe Street, Clonakilty, County Cork, P85 E4303, Irlandia
info@eubusinesspartners.com
Flor McCarthy, dyrektor

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii

Firma Elligo Health Research wyznaczyła firmę UK GDPR Representatives Limited jako swojego przedstawiciela w Wielkiej Brytanii w celu zastosowania się do artykułu 27 odpowiednika RODO obowiązującego w Wielkiej Brytanii (UK GDPR). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych użytkownika może on skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem na terenie Wielkiej Brytanii, a także z firmą Elligo Health Research. Dane kontaktowe są następujące:

UK GDPR Representatives Limited
7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, Wielka Brytania
info@ukgdprrepresentative.com
Flor McCarthy, dyrektor

Wyżej wspomniane wnioski można również składać za pośrednictwem Internetu https://www.elligohealthresearch.com/data-subject-request-form/. lub pocztą tradycyjną: 108 Myrtle St, Quincy, MA, 02171 Attention: Privacy Officer/DPO, pod adresem privacy@elligodirect.com

W przypadku otrzymania od użytkownika prośby o skorzystanie z powyższych praw będziemy musieli w zasadnym stopniu uwierzytelnić jego tożsamość i lokalizację. Poprosimy o podanie danych uwierzytelniających w celu upewnienia się, że użytkownik jest osobą, za którą się podaje, i zadamy pytania, aby dowiedzieć się, jaki jest charakter i zakres prośby.

Wnioski te można również składać bezpośrednio do sponsora badania MIS51ON, firmy Sarepta, na adres privacy@sarepta.com

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów – informacje dla konsumentów z Kalifornii

Ta część zawiera szczegółowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia („konsumentów”), zgodnie z wymogami prawa dotyczącego ochrony prywatności w stanie Kalifornia, i ma na celu spełnienie wymogów ustawy o ochronie prywatności konsumentów w stanie Kalifornia (California Consumer Privacy Act, „CCPA”), która wymaga od nas przekazania konsumentom określonych informacji na temat sposobu postępowania gromadzonymi przez nas danymi osobowymi.

Gromadzone przez nas dane osobowe

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy gromadziliśmy od konsumentów dane osobowe w ramach następujących kategorii:

 • kategorie i identyfikatory i danych osobowych wymienione w kalifornijskiej Ustawie o dokumentacji klientów (kalifornijski kodeks cywilny – Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Obejmują one imię i nazwisko, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, adres protokołu internetowego oraz służbowy adres e-mail;
 • informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym m.in. historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta ze Stroną internetową;
 • wnioski wyciągnięte z którejkolwiek z informacji określonych powyżej w celu utworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego jego preferencje i cechy.

Kategorie źródeł danych osobowych

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych uzyskujemy z następujących kategorii źródeł:

 • bezpośrednio i pośrednio od użytkownika odwiedzającego Stronę internetową;
 • od stron trzecich, jak opisano powyżej.

Cele wykorzystywania danych osobowych

Kategorie danych osobowych opisane powyżej są gromadzone i ujawniane w celach opisanych w części „Jak wykorzystujemy dane użytkownika” powyżej.

Nasze praktyki wykorzystywania i ujawniania informacji

Ujawniamy dane osobowe stronom trzecim w celach biznesowych, jak opisano powyżej w części zatytułowanej „Udostępnianie danych osobom trzecim” w niniejszej Polityce prywatności.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych do celów biznesowych:

 • identyfikatory;
 • dane związane z korzystaniem z Internetu lub innych podobnych sieci;
 • wnioski.

 W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy firma Elligo Health Research nie sprzedała danych osobowych użytkownika.

Kalifornijskie prawa konsumenta

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków użytkownik ma prawo złożyć następujące wnioski bezpłatnie, maksymalnie dwa razy na 12 miesięcy:

 • wykreślenie: prawo do żądania usunięcia własnych danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika, z zastrzeżeniem określonych wyjątków, oraz usunięcia takich danych osobowych;
 • prawo do informacji: prawo do żądania ujawnienia przez nas określonych informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym:
  • kategorii gromadzonych danych osobowych;
  • kategorii źródeł gromadzonych danych osobowych;
  • celów biznesowych i/lub komercyjnych związanych z gromadzeniem i sprzedażą danych osobowych;
  • kategorii stron trzecich, którym ujawniliśmy lub udostępniliśmy dane osobowe użytkownika;
  • kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy lub udostępniliśmy stronie trzeciej w celach biznesowych;
  • kategorii stron trzecich, którym udostępniono dane osobowe konsumenta;
  • konkretnych danych osobowych, które gromadzimy od użytkownika.

Przesyłanie wniosków

Użytkownik może złożyć wniosek o usunięcie lub przekazanie informacji, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 857-496-0054 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@elligodirect.com; odpowiemy na możliwe do zweryfikowania wnioski otrzymane od konsumentów z Kalifornii zgodnie z wymogami prawa. Poprosimy również o dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji lub przetworzenia wniosku. Możemy również przeprowadzać kontrole, w tym w ramach usług weryfikacji tożsamości świadczonych przez strony trzecie, w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed podjęciem jakichkolwiek działań dotyczących danych osobowych. Odpowiemy w sposób merytoryczny na możliwe do weryfikacji wnioski w ciągu 45 dni, chyba że potrzebny będzie dodatkowy czas (do 45 dodatkowych dni), w którym to przypadku przekażemy użytkownikowi stosowną informację. Jeśli uznamy, że wniosek użytkownika wymaga opłaty, poinformujemy użytkownika o powodach takiej decyzji i przed wypełnieniem wniosku przedstawimy kosztorys.

Uzyskiwanie dostępu lub korygowanie danych użytkownika

Użytkownik może poprosić o dostęp do przekazanych nam Danych osobowych, o ich korektę bądź usunięcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@elligodirect.com.  Jeśli uznamy, że zmiana naruszałaby jakiekolwiek przepisy prawa lub wymogi prawne lub skutkowałaby niepoprawnością danych, możemy nie zrealizować prośby użytkownika o korektę informacji.

Jeśli na podstawie prośby użytkownika będziemy musieli usunąć jego dane osobowe, będziemy potrzebować trochę czasu, aby całkowicie usunąć zapasowe kopie danych osobowych z naszych aktywnych serwerów i systemów kopii zapasowych.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania Danych osobowych użytkownika lub niniejszej Polityki prywatności użytkownik może się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@elligodirect.com, telefonicznie, pod numerem 857-496-0054, lub wysyłając pismo na adres: Elligo Health Research, do wiadomości: Privacy Officer/DPO, 108 Myrtle St. Suite 201, Quincy, MA 02171