ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ROZWOJU OPCJI LECZENIA DLA CHŁOPCÓW Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A

Naszą misją jest pomoc w stworzeniu korpusu badań dla przyszłych pokoleń chłopców z dystrofią mięśniową Duchenne’a. W ramach badania klinicznego MIS51ON naukowcy badają eksperymentalne stosowanie leku przeznaczonego do leczenia mutacji genu choroby Duchenne’a podatnych na pominięcie egzonu 51. Celem tego badania jest ustalenie, czy wyższa dawka badanego leku o nazwie etiplirsen jest również bezpieczna i/lub skuteczna w leczeniu choroby Duchenne’a.

ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ROZWOJU OPCJI LECZENIA DLA CHŁOPCÓW Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A

Naszą misją jest pomoc w stworzeniu korpusu badań dla przyszłych pokoleń chłopców z dystrofią mięśniową Duchenne’a. W ramach badania klinicznego MIS51ON naukowcy badają eksperymentalne stosowanie leku przeznaczonego do leczenia mutacji genu choroby Duchenne’a podatnych na pominięcie egzonu 51. Celem tego badania jest ustalenie, czy wyższa dawka badanego leku o nazwie etiplirsen jest również bezpieczna i/lub skuteczna w leczeniu choroby Duchenne’a.

Pomijanie eksonu w dystrofii mięśniowej Duchenne’a

Podłoże genetyczne choroby Duchenne’a

Choroba Duchenne’a to rzadkie zaburzenie genetyczne wpływające na długość życia, które dotyka chłopców, powodując u nich stopniową nekrozę komórek mięśniowych i utratę siły. Za rozwój choroby Duchenne’a odpowiadają specyficzne błędy (mutacje) w genie kodującym dystrofinę.

Dystrofina to białko, które pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu komórek mięśniowych i chroni je przed uszkodzeniem podczas napinania i rozluźniania mięśni.

Te mutacje w genie dystrofiny powodują brak białka dystrofiny w mięśniach. W przypadku niedoboru dystrofiny mięśnie stopniowo słabną, aż w ogóle się nie poruszają i ostatecznie następuje utrata funkcji oddychania i czynności serca.

Co należy wiedzieć na temat pomijania eksonów?

U pacjentów z chorobą Duchenne’a brakuje jednego lub większej liczby eksonów (części genu), co powoduje błędy w instrukcjach dotyczących wytwarzania dystrofiny. W rezultacie organizm wytwarza niewystarczającą ilość działającego białka dystrofiny lub nie wytwarza go w ogóle. Celem pominięcia eksonów jest umożliwienie organizmowi wytwarzania krótszej formy białka dystrofiny, co może pomóc w poprawie czynności mięśni.

Gen dystrofiny składa się z eksonów, które są ze sobą połączone, aby przekazywać instrukcje dotyczące wytwarzania dystrofiny. Składający się z 79 eksonów gen dystrofiny jest największym genem w organizmie. Eksony genu dystrofiny można porównać do łańcucha elementów układanki posiadających specjalne połączenie, które umożliwia zespolenie jednego elementu z drugim. Aby stworzyć łańcuch, połączenia między określonymi elementami muszą do siebie pasować.

Na tym obrazie widać brak eksonu 50. W rezultacie eksony 49 i 51 nie mogą się podłączyć, ponieważ ich złącza mają różne kształty i nie pasują do siebie. W genie dystrofiny ten brakujący ekson uniemożliwiłby organizmowi odczytanie instrukcji wytwarzania białka dystrofiny.

Odsuwając niektóre eksony na bok, możemy je „pominąć”, aby znaleźć ekson z właściwym złączem. Nowy łańcuch będzie krótszy, ale elementy zostaną połączone (i dlatego też mogą być zdolne do wytwarzania dystrofiny). Badany lek zaprojektowano tak, aby pomijał ekson 51 – tak jak w przypadku pominięcia jednego z elementów układanki.

Pominięcie eksonu 51 może pomóc w zwiększeniu wytwarzania tej krótszej postaci dystrofiny i poprawie czynności mięśni.

Co należy wiedzieć o badanym leku?

Badany lek opracowano, aby rozwiązać problem mutacji genu poprzez pominięcie eksonu 51 i umożliwienie wytwarzania krótszego, ale funkcjonalnego genu dystrofiny. Badacze starają się dowiedzieć, czy większe dawki badanego leku (w porównaniu z aktualnie zatwierdzoną dawką 30 mg/kg w Stanach Zjednoczonych i Izraelu) mogą potencjalnie pomóc w poprawie czynności mięśni i jakości życia dzieci dotkniętych chorobą.

Kto kwalifikuje się do udziału w badaniu?

Do udziału w badaniu MIS51ON mogą kwalifikować się osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Płeć męska i wiek od 4 do 13 lat (włącznie)
 • Rozpoznanie choroby Duchenne’a z mutacją genową podatną na pominięcie egzonu 51
 • Nieotrzymywanie wcześniej żadnej terapii genowej ani leczenia polegającego na edycji genów. Jeżeli pacjent przyjmował wcześniej jakikolwiek inny rodzaj leczenia choroby Duchenne’a, należy omówić z lekarzem prowadzącym badanie konkretne leczenie.
 • Przyjmowanie stałej dawki doustnych kortykosteroidów przez co najmniej 12 tygodni
 • Zdolność do poruszania się i możliwość samodzielnego chodzenia bez urządzeń wspomagających

Mogą obowiązywać dodatkowe wymagania dotyczące udziału w badaniu, które zostaną omówione z lekarzem prowadzącym badanie podczas wizyty przesiewowej. Pełna lista kryteriów kwalifikacyjnych jest dostępna na stronie ClinicalTrials.gov.

Kto kwalifikuje się do udziału w badaniu?

Do udziału w badaniu MIS51ON mogą kwalifikować się osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Płeć męska i wiek od 4 do 13 lat (włącznie)
 • Rozpoznanie choroby Duchenne’a z mutacją genową podatną na pominięcie egzonu 51
 • Nieotrzymywanie wcześniej żadnej terapii genowej ani leczenia polegającego na edycji genów. Jeżeli pacjent przyjmował wcześniej jakikolwiek inny rodzaj leczenia choroby Duchenne’a, należy omówić z lekarzem prowadzącym badanie konkretne leczenie.
 • Przyjmowanie stałej dawki doustnych kortykosteroidów przez co najmniej 12 tygodni
 • Zdolność do poruszania się i możliwość samodzielnego chodzenia bez urządzeń wspomagających

Mogą obowiązywać dodatkowe wymagania dotyczące udziału w badaniu, które zostaną omówione z lekarzem prowadzącym badanie podczas wizyty przesiewowej. Pełna lista kryteriów kwalifikacyjnych jest dostępna na stronie ClinicalTrials.gov.

Co należy wiedzieć o badaniu MIS51ON firmy Sarepta

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu MIS51ON odbędą wizyty przesiewowe u lekarza prowadzącego badanie w ośrodku uczestniczącym w badaniu. Podczas wizyt przesiewowych lekarz prowadzący badanie oceni, czy pacjent kwalifikuje się do udziału w badaniu.

Będzie zadawać pytania na temat stanu zdrowia dziecka i przeprowadzi kilka testów klinicznych, w tym badanie fizykalne, pobranie krwi i moczu, ocenę czynnościową oraz monitorowanie czynności serca w celu ustalenia, czy dziecko kwalifikuje się do udziału w badaniu MIS51ON.

Jeżeli pacjent zakwalifikuje się do udziału w badaniu MIS51ON, zostanie losowo przydzielony do grupy przyjmującej badany lek w dawce 30 mg/kg lub wyższej.

Uczestnictwo w badaniu

SareptAlly to usługa dopasowywania pacjentów do potrzeb badania klinicznego w badaniach sponsorowanych przez firmę Sarepta.

Doradca pacjenta może pomóc w zrozumieniu dostępnych opcji udziału w badaniach klinicznych.

Często zadawane pytania

Czy wszyscy pacjenci włączeni do tego badania będą otrzymywać leczenie badanym lekiem?

Tak, wszyscy pacjenci włączeni do tego badania będą przyjmować badany lek. W tym badaniu nie ma grupy otrzymującej placebo.

Czy pacjenci, którzy obecnie lub wcześniej byli leczeni badanym lekiem, kwalifikują się do udziału w tym badaniu?

Pacjenci, którzy obecnie lub wcześniej byli leczeni badanym lekiem, mogą kwalifikować się do udziału w tym badaniu bez okresu wypłukiwania.

Ilu chłopców zostanie włączonych do tego badania i gdzie jest ono prowadzone?

Planuje się włączenie do tego badania maksymalnie 154 pacjentów na całym świecie. 144 z tych pacjentów zostanie włączonych do części badania prowadzonej metodą podwójnie ślepej próby w celu ustalenia wielkości dawki i porównania dawek.

Pełną listę ośrodków badawczych można znaleźć na stronie clinicaltrials.gov po wpisaniu numeru „NCT03992430” w polu wyszukiwania.

Kto decyduje o zakwalifikowaniu pacjenta do udziału w badaniu?

Lekarz prowadzący badanie ustali, czy pacjent spełnia wszystkie kryteria włączenia (warunki, jakie musi spełniać, aby zakwalifikować się do badania) i czy nie spełnia żadnego kryterium wyłączenia (warunki, których nie może spełniać, aby zakwalifikować się do badania). Lekarz prowadzący badanie ustali, czy pacjent kwalifikuje się do badania, przeprowadzając oceny oraz badania, które dostarczą mu informacji na temat tego, czy pacjent spełnia kryteria.

Czy w ramach tego badania pobierane będą biopsje?

Tak, w części badania dotyczącej ustalania wielkości dawki i porównania dawek (Część 2) pobrane zostaną łącznie 2 biopsje. Wszyscy pacjenci biorący udział w Części 2 zostaną poddani biopsji mięśnia przed przyjęciem jakiejkolwiek dawki badanego leku. Pacjent zostanie poddany jeszcze jednej biopsji w tygodniu 24, tygodniu 48 lub tygodniu 144 (w zależności od grupy dawkowania, do której został przydzielony).

Dlaczego są pobierane biopsje?

To badanie zmierzy zmianę w ilości białka dystrofiny w mięśniach po 24, 48 i/lub 144 tygodniach leczenia. Wynik tego pomiaru posłuży do ustalenia pojedynczej wysokiej dawki badanego leku.

Do wykazania, że pominięcie eksonu wywołane przez badany lek, mające na celu zwiększenie poziomu dystrofiny w mięśniach, działa zgodnie z założeniem, konieczne jest bezpośrednie badanie mięśnia. Nie można tego sprawdzić np. w badaniu krwi lub moczu.

Czy udział w badaniu wiąże się z jakimiś kosztami?

Jeżeli dziecko zdecyduje się na udział w badaniu i będzie się do niego kwalifikować, nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za udział w badaniu, ani bezpośrednio ani pośrednio. Firma Sarepta Therapeutics pokryje koszty badania klinicznego. Ponadto mogą zostać pokryte uzasadnione wydatki związane z podróżami (np. kilometrówka, opłaty parkingowe, noclegi) zgodnie z polityką dotyczącą podróży w ramach badania klinicznego. Więcej informacji można uzyskać od lekarza prowadzącego badanie i personelu badawczego.

Jakie zagrożenia wiążą się z tym badaniem?

Podobnie jak w przypadku każdego badania klinicznego, istnieją potencjalne zagrożenia i korzyści związane z udziałem w badaniu klinicznym MIS51ON. Stan zdrowia dziecka może się poprawić, pogorszyć lub w ogóle nie ulec zmianie. Ponadto istnieją potencjalne zagrożenia związane z przyjmowaniem badanego leku i wykonywaniem niektórych procedur związanych z badaniem.

Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka jest zawsze najwyższym priorytetem zespołu badawczego. Jeżeli lekarz prowadzący badanie uzna, że udział w badaniu nie jest już odpowiedni lub może narazić dziecko na niepotrzebne ryzyko, skonsultuje się z jego opiekunami, aby omówić z nimi inne potencjalne opcje, które mogą rozważyć.

Aby zrozumieć te zagrożenia, proszę uważnie przeczytać formularz świadomej zgody i porozmawiać z lekarzem prowadzącym badanie.

Czy udział w badaniu jest dobrowolny?

Udział w badaniu klinicznym MIS51ON jest całkowicie dobrowolny. Dziecko może zdecydować się przerwać udział w badaniu w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Jakie korzyści zapewnia udział w tym badaniu klinicznym?

Chociaż nie można zagwarantować, że uczestnik odniesie jakiekolwiek korzyści w związku z udziałem w badaniu MIS51ON, do potencjalnych korzyści zaliczają się:

 • Przyczynienie się do rozwoju wiedzy na temat progresji choroby Duchenne’a
 • Pomoc innym osobom dzięki wkładowi w badanie medyczne, które może przyspieszyć rozwój terapii w chorobie Duchenne’a.

Dodatkowe pytania?

Jeśli masz dalsze pytania o badaniu lub udziale w nim, możesz:

Lokalizacja ośrodków w badaniu

Wpisz swoją lokalizację, aby znaleźć najbliższy ośrodek badawczy.

Pełną listę uczestniczących ośrodków badawczych można znaleźć na stronie clinicaltrials.gov po wpisaniu numeru „NCT03992430” w polu wyszukiwania.

Firma Sarepta jest zaangażowana w pomaganie pacjentom i ich rodzinom w zmaganiach z DMD.