ZÁVAZEK VYLEPŠOVAT MOŽNOSTI LÉČBY PRO CHLAPCE S DUCHENNOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ

Naším posláním je pomoci položit základ výzkumu pro budoucí generace chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií. Výzkumná klinická studie MIS51ON zkoumá výzkumné použití léku určeného k zacílení na mutace genu Duchennovy choroby, které jsou využitelné pro vynechání části genu exon 51. Cílem této studie je zjistit, zda je při léčbě Duchennovy choroby bezpečná a/nebo účinná vyšší dávka hodnoceného přípravku, také známého jako etiplirsen.

ZÁVAZEK VYLEPŠOVAT MOŽNOSTI LÉČBY PRO CHLAPCE S DUCHENNOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ

Naším posláním je pomoci položit základ výzkumu pro budoucí generace chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií. Výzkumná klinická studie MIS51ON zkoumá výzkumné použití léku určeného k zacílení na mutace genu Duchennovy choroby, které jsou využitelné pro vynechání části genu exon 51. Cílem této studie je zjistit, zda je při léčbě Duchennovy choroby bezpečná a/nebo účinná vyšší dávka hodnoceného přípravku, také známého jako etiplirsen.

Přeskočení exonu v Duchennově svalové dystrofii

Genetika Duchennovy choroby

Duchennova choroba je vzácná, život zkracující genetická porucha, která postihuje chlapce a způsobuje, že se jim časem narušují svaly a ztrácejí sílu. Duchennova choroba je způsobena specifickými chybami (mutacemi) v genu, který kóduje dystrofin.

Dystrofin je protein, který hraje klíčovou roli ve funkci svalových buněk a chrání je před poškozením při kontrakci a uvolnění svalů.

Tyto mutace v genu dystrofinu vedou k nedostatku proteinu dystrofinu ve svalech. Bez dostatečného množství dystrofinu svaly postupně slábnou, až s nimi nelze vůbec hýbat, a nakonec dochází k zástavě dýchání a srdeční činnosti.

Co potřebuji vědět o přeskočení exonu?

U Duchennovy choroby běžně chybí jeden nebo více exonů (části genu), což způsobuje chyby v pokynech pro tvorbu dystrofinu. To vede k tomu, že tělo není schopno produkovat dostatečné množství nebo žádný funkční protein dystrofinu. Cílem přeskočení exonu je umožnit tělu vytvořit kratší formu proteinu dystrofinu, což může zlepšit funkci svalů.

Gen dystrofinu se skládá z exonů, které jsou vzájemně propojeny a poskytují instrukce pro tvorbu dystrofinu. Se 79 exony je gen dystrofinu v těle ten největší. Představte si exony na genu dystrofinu jako dílky skládačky puzzle, přičemž každý dílek má jedinečný tvar, který umožňuje spojení s jedním dalším dílkem. Pro dokončení řetězu se musí spojení mezi určitými kusy shodovat.

Na tomto obrázku vidíte, že chybí exon 50. Výsledkem je, že exony 49 a 51 se nemohou spojit, protože jejich spoje mají odlišný tvar a nepasují k sobě. V genu pro dystrofin tento chybějící exon brání tělu ve schopnosti přečíst pokyny pro tvorbu proteinu dystrofinu.

Odsunutím určitých exonů stranou je můžeme potenciálně „přeskočit“, abychom našli exon, který pasuje k dalšímu. Nový řetězec bude sice kratší, ale jednotlivé díly budou spojeny (a proto budou schopné lépe vytvářet dystrofin). Stejně jako jsme přeskočili jeden dílek, hodnocený přípravek je navržen tak, aby přeskočil exon 51.

Výsledek tohoto přeskočení exonu 51 může pomoci zvýšit produkci kratší formy dystrofinu a zlepšit funkci svalů.

Co potřebuji vědět o hodnoceném přípravku?

Hodnocený přípravek je navržen tak, aby potenciálně pomohl řešit genovou mutaci přeskočením exonu 51 a umožnil produkci kratšího, ale funkčního genu dystrofinu. Výzkumní pracovníci se snaží zjistit, zda vyšší dávky hodnoceného přípravku (ve srovnání s aktuálně schválenou dávkou 30 mg/kg ve Spojených státech a Izraeli) mohou potenciálně pomoci zlepšit svalovou funkci a kvalitu života dítěte.

Kdo je způsobilý k účasti?

Jednotlivci mohou být způsobilí k účasti ve studii MIS51ON, pokud splňují následující kritéria způsobilosti:

 • Chlapci ve věku 4 až 13 let (včetně)
 • Diagnóza Duchennovy choroby s genovou mutací přístupnou přeskočení exonu 51
 • Nikdy nepodstoupili žádnou genovou terapii ani léčbu v podobě genové editace. Pokud dříve podstoupil jakýkoli jiný typ léčby Duchennovy choroby, proberte prosím konkrétní léčbu se zkoušejícím lékařem
 • Užívá stabilní dávku perorálních kortikosteroidů po dobu nejméně 12 týdnů
 • Ambulantní, schopen samostatné chůze bez pomůcek

Mohou platit i další požadavky na účast, které budou projednány se zkoušejícím lékařem během screeningové návštěvy. Úplný seznam kritérií způsobilosti naleznete na adrese ClinicalTrials.gov.

Kdo je způsobilý k účasti?

Jednotlivci mohou být způsobilí k účasti ve studii MIS51ON, pokud splňují následující kritéria způsobilosti:

 • Chlapci ve věku 4 až 13 let (včetně)
 • Diagnóza Duchennovy choroby s genovou mutací přístupnou přeskočení exonu 51
 • Nikdy nepodstoupili žádnou genovou terapii ani léčbu v podobě genové editace. Pokud dříve podstoupil jakýkoli jiný typ léčby Duchennovy choroby, proberte prosím konkrétní léčbu se zkoušejícím lékařem
 • Užívá stabilní dávku perorálních kortikosteroidů po dobu nejméně 12 týdnů
 • Ambulantní, schopen samostatné chůze bez pomůcek

Mohou platit i další požadavky na účast, které budou projednány se zkoušejícím lékařem během screeningové návštěvy. Úplný seznam kritérií způsobilosti naleznete na adrese ClinicalTrials.gov.

Co je třeba vědět o přípravku Sarepta MIS51ON

Osoby, které mají zájem o účast ve studii MIS51ON, se dostaví na screeningové návštěvy ke zkoušejícímu lékaři v zúčastněném centru. Během vstupních návštěv zkoušející lékař posoudí způsobilost pacienta pro studii.

Bude klást otázky týkající se zdravotního stavu dítěte a provedou několik klinických testů, včetně fyzikálního vyšetření, odběru krve a moči, hodnocení funkčních pohybů a monitorování srdce, aby zjistili, zda splňuje požadavky na účastníky studie MIS51ON.

Pokud se jednotlivec kvalifikuje pro účast ve studii MIS51ON, bude náhodně zařazen do skupiny s hodnoceným přípravkem buď ve vyšší dávce, nebo v dávce 30 mg/kg.

Účast ve studii

SareptAlly je služba pro porovnávání pacientů v klinickém hodnocení pro studie sponzorované společností Sarepta.

Asistent pro pacienty Vám pomůže porozumět tomu, jaké možnosti v rámci klinického hodnocení máte.

Časté dotazy

Budou všechny osoby zařazené do této studie dostávat hodnocený přípravek?

Ano, všichni pacienti zařazení do této studie budou dostávat hodnocený přípravek. Pro tuto studii neexistuje žádná skupina s placebem.

Jsou pro tuto studii způsobilí pacienti, kteří jsou v současné době léčeni nebo byli dříve léčeni hodnoceným přípravkem?

Osoby, které jsou v současné době nebo byly dříve léčeny hodnoceným přípravkem, mohou být pro tuto studii způsobilé i bez vymývacího období.

Kolik chlapců bude do této studie zařazeno a kde bude probíhat?

Plánuje se, že do této studie bude zařazeno až 154 pacientů po celém světě. 144 z těchto pacientů bude zařazeno do dvojitě zaslepené části studie, v níž se zjišťuje dávka a porovnává se.

Úplný seznam míst provádění studie naleznete na adrese clinicaltrials.gov, kde vyhledejte „NCT03992430“.

Kdo určuje způsobilost k účasti?

Zkoušející lékař určí, zda pacient splňuje všechna kritéria pro zařazení do studie (podmínky, které musí být splněny, aby byl způsobilý) a žádné kritérium pro vyřazení (podmínky, které nesmí platit, aby byl způsobilý). Zkoušející lékař určí způsobilost provedením vyšetření a testů, díky nimž zjistí, zda pacient splňuje potřebná kritéria.

Jsou v této studii prováděny biopsie?

Ano, celkem se provedou 2 biopsie v části studie Stanovení dávky a Porovnání dávky (2. část). Všichni pacienti ve 2. části podstoupí svalovou biopsii před užitím jakékoli dávky hodnoceného přípravku. Pacient podstoupí další biopsii buď ve 24., 48. nebo 144. týdnu (podle toho, do které dávkovací skupiny byl zařazen).

Proč se odebírají biopsie?

Tato studie bude hodnotit míru změny množství proteinu dystrofinu ve svalu po 24, 48, případně 144 týdnech léčby. To bude mimo jiné použito ke stanovení jedné vysoké dávky hodnoceného přípravku.

Způsob, jak prokázat, že přeskočení exonu indukované hodnoceným přípravkem určeným ke zvýšení hladin dystrofinu ve svalech, funguje tak, jak má, je přímo testovat sval. Nelze to provádět například testováním krve nebo moči.

Jsou s účastí spojeny nějaké náklady?

Pokud se Vaše dítě rozhodne pro účast a bude k ní způsobilé, neobdržíte za účast žádnou přímou ani nepřímou platbu. Společnost Sarepta Therapeutics uhradí náklady na výzkumnou klinickou studii. Kromě toho Vám mohou být v souladu s cestovními zásadami pro klinickou výzkumnou studii uhrazeny přiměřené cestovní výdaje (např. ujeté kilometry, parkování, ubytování přes noc). Další informace Vám poskytne zkoušející lékař a personál studie.

Jaká rizika jsou spojena s touto studií?

Stejně jako u jiných klinických výzkumných studií existují potenciální rizika a přínosy účasti i v klinické výzkumné studii MIS51ON. Zdravotní stav Vašeho dítěte se může zlepšit, zhoršit nebo se vůbec nezmění. Kromě toho existují rizika související s užíváním hodnoceného přípravku a podstoupením některých postupů ve studií.

Zdraví a bezpečnost Vašeho dítěte jsou pro studijní tým vždy tou nejvyšší prioritou. Pokud se zkoušející lékař bude domnívat, že účast ve studii již není pro Vaše dítě vhodná nebo že může Vaše dítě vystavit zbytečnému riziku, projedná s Vámi další možnosti, které je třeba zvážit.

Abyste porozuměl/a těmto rizikům, pečlivě si přečtěte formulář informovaného souhlasu a promluvte si se zkoušejícím lékařem.

Je účast v klinickém hodnocení dobrovolná?

Účast v klinické výzkumné studii MIS51ON je zcela dobrovolná. Vaše dítě se může rozhodnout svou účast kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit.

Jaké jsou výhody účasti v této klinické výzkumné studii?

I když nelze zaručit, že z účasti ve studii MIS51ON bude mít Vaše dítě nějaký užitek, některé přínosy mohou zahrnovat:

 • Může přispět k tomu, co je v současné době známo o progresi Duchennovy choroby
 • Máte příležitost přispět k lékařskému výzkumu, který může urychlit vývoj léčby Duchennovy choroby

Máte ještě nějaké otázky?

Pokud máte další dotazy ohledně klinického hodnocení nebo účasti, můžete:

Místa, kde se hodnocení provádí

Zadejte svou polohu a vyhledejte nejbližší pracoviště klinického hodnocení.

Úplný seznam zapojených studijních pracovišť naleznete na adrese clinicaltrials.gov, kde zadejte „NCT03992430“.

Sarepta má závazek k pacientům a rodinám žijícím s DMD.